P24 P35
P36

duurzaam bouwen
Onder de veel gebruikte term 'duurzaam bouwen' verstaan wij niet alleen het toepassen van flexibiliteit in gebouwfuncties, maar in deze (crisis)tijd juist ook het herontwikkelen van leegstaand vastgoed voor de toekomst.
De zorgsector ziet de komende jaren een grote bouwopgave op zich afkomen. Zowel omwille van capaciteitsuitbreiding als omwille van kwaliteitsverbetering, zullen zorgorganisaties hierop inspelen. Vaak lijkt het een vanzelfsprekendheid om nieuwbouw hiervoor te initiëren. Wij zijn grote voorstander om ook eerst de mogelijkheid tot het hergebruiken van bestaande gebouwen te onderzoeken. Door de juiste functies en het bijpassend vastgoed te combineren, kunnen geweldig | vernieuwende en innovatieve huisvestingsoplossingen gevonden worden. 

cradle to cradle
Cradle to Cradle, ook wel aangeduid als C2C, gaat uit van het duurzaam ontwerpen van gebouwen, waarbij de huidige generatie in haar behoefte wordt voorzien en toekomstige generaties meer mogelijkheden biedt.

duurzaam ondernemen
Duurzaam ondernemen oftewel maatschappelijk verantwoord onder-nemen (mvo) is een vorm van ondernemen welke gericht is op de triple P-benadering. Het is de uitdaging om de juiste balans te vinden tussen het ondernemen van de economische prestaties (Profit), met respect voor de sociale kant (People), binnen de ecologische randvoorwaarden (Planet).

Door het duurzaamheidsprincipe toe te passen op het proces, het technisch detail, het gebouw en de gebiedsontwikkeling, ontstaat een beter doordacht en een voor de samenleving meer verantwoorde bebouwde omgeving.