ViaReva is het centrum voor revalidatie voor volwassenen en jeugd in de regio Apeldoorn, Deventer en Zutphen. ViaReva biedt gespecialiseerde en geneeskundige revalidatiebehandeling, dit in nauwe samenwerking met andere zorginstellingen, zoals ziekenhuizen | verpleeghuizen | hulpverleners in de eerste lijns zorg | thuiszorg | kinderdagcentra en scholen uit het speciaal onderwijs.

ProReva bestaat uit een team van specialisten die in geavanceerde werkplaatsen, orthopedische op maat gemaakte hulpmiddelen (zoals protheses | ortheses | redressiehelmen etc.), aangepast aan de individuele situatie en wensen, vervaardigd. ProReva werkt nauw samen met de revalidatiecentra ViaReva in Apeldoorn en de Trappenberg in Huizen en Almere. In Zwolle werkt ProReva samen met revalidatiecentrum de Vogellanden.

Dit referentieproject behelst een tweetal onderdelen, namelijk:

ViaReva
Een locatie-vergelijk van een drietal potentiële grondposities in Apeldoorn e.o. ten behoeve van de vervangende nieuwbouw van de hoofdlocatie.

ProReva
Het voeren van contractmanagement, waarbij het project van ProReva aangaande de vervangende nieuwbouw van de werkplaats in Zwolle, centraal staat.

Onze dienstverlening bij deze projectonderdelen behelsen de volgende twee producten.

De gedegen locatiestudies voor ViaReva hebben geleid tot een onafhankelijk advies ten aanzien van de voorliggende grondopties. Via locatie-analyses, locatiebezoeken en via interviews met de verschillende grondexploitanten zijn de grondposities en -opties in kaart gebracht. Door middel van een confrontatiematrix zijn vervolgens de locaties met elkaar vergeleken, waarbij niet alleen de grondprijs maar ook specifiek gerelateerde randvoorwaarden voor ViaReva een belangrijke rol hebben gespeeld bij de uiteindelijke conclusies en aanbevelingen.

Onze tweede dienstverlening behelst het contractmanagement behorende bij het project van ProReva. Onze advisering | begeleiding heeft uiteindelijk geleid tot een juridische overeenkomst aangaande het total engineerings-contract met de ontwerpende partij, waarbij alle benodigde engineering voor het project bij de desbetreffende ontwerpende partij is vastgelegd. Taken en verantwoordelijkheden, maar ook aansprakelijkheidsaspecten zijn daarbij verwerkt in gedegen contractstukken.