Pieter van Foreest (hierna PvF) biedt een breed, flexibel pakket aan services en diensten voor ouderen op het gebied van wonen, zorg, behandeling en welzijn in de regio Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland. De organisatie telt 25 locaties, biedt Zorg Thuis, Hulp bij het Huishouden en diverse services en diensten.

strategisch vastgoedplan | migratieplan
Dit referentieproject behelst een grootschalig vastgoedonderzoek ten behoeve van alle locaties van PvF in de gemeente Delft. De locaties zijn op basis van gebouwstudies | onderhoudsgegevens | PvF-visie op zorg in kaart gebracht en aan de hand van deze resultaten is een totaal strategisch vastgoedplan voor Delft opgesteld. Vervolgens worden voor de zeven grote locaties herontwikkelingsplannen voorbereid en uitgewerkt en in de komende jaren gerealiseerd. De huidige verzorgingshuis-plaatsen worden volgens de beleidsregel 'scheiden van wonen en zorg' herontwikkeld om per locatie te komen tot enerzijds een intramurale verpleeghuiskern van maximaal 8 woongroepen van elk 8 bewoners, zijnde totaal 64 verpleeghuisplaatsen en anderzijds aangevuld met een maximaal mogelijk aantal verhuurbare (zorg)appartementen. De metamorfose van alle locaties heeft, tijdelijke en permanente, consequenties voor de (productie)capaciteit van PvF. Om de meest optimale en efficiënte volgorde gedurende het realisatie-proces te bepalen, waarbij zo weinig tot geen gebruik behoeft te worden gemaakt van kostbare interim huisvestingen, hebben wij een zogenaamd 'migratieplan' opgesteld. Dit plan is samengevat in een tijdschema met relatielijnen en capaciteitsverschuivingen in relatie tot de verschillende bestaande en nieuw aan te trekken locaties etc. Het migratieplan geeft een eenduidig en overzichtelijk beeld van de volgorde van realisatie, alle capaciteitsveranderingen en -verschuivingen en de uiteindelijk nieuwe eindsituatie.

locatiestudie
Dit referentieproject behelst de eerste locatie-metamorfose uit het migratieplan. Voor deze locatie hebben wij een uitgewerkt locatie-onderzoek uitgevoerd, resulterend in een schetsplan met faseringsplanning en capaciteitsverschuivingen. De locatie dient na realisatie vervolgens als zogenaamde 'wissellocatie' voor alle volgende herontwikkelingsplannen op de andere locaties in Delft.

Onze dienstverlening bij dit project behelst de begeleiding | advisering en vervaardiging van een totaal strategisch vastgoedplan, resulterend in een migratieplan voor PvF. Daarnaast heeft onze dienstverlening zich gericht op de verdere uitwerking van een herontwikkelingsplan tot een schetsont-werp met faseringsplanning.

Het samenspel van de verschillende locaties met hun eigen specifieke eigenschappen | kenmerken en kwaliteiten en het behoud cq. de verschuivingen van de capaciteiten van PvF, is een mooie uitdaging. Om vervolgens in te zoomen op één van de locaties en deze verder uit te werken tot een daadwerkelijk schetsplan heeft tot een succesvol en haalbaar resultaat geleid.