Zorgspectrum Het Zand is een zorgorganisatie voor ouderen met zes locaties in Zwolle en omgeving. Bij Zorgspectrum Het Zand staan een drietal kernwoorden centraal, te weten: aandacht, respect en betrouwbaar. Deze vormen het uitgangspunt | basis voor alle zorg en dienstverlening van Het Zand aan haar cliënten.

Dit referentieproject behelst de totale herontwikkeling van de betreffende locatie en het voeren van het bouwprojectmanagement namens en in opdracht van Zorgspectrum Het Zand. Het huidige ‘oude’ zorgcentrum wordt gedeeltelijk en gefaseerd gesloopt en parallel hieraan worden een aantal nieuwe wooncomplexen gerealiseerd. De locatie heeft reeds een mooi toegankelijk partk en wordt als een landgoed herontwikkeld. Daarbij worden een aantal bijbehorende woongebouwtypologiën uitgewerkt. Het ‘Landhuis’ verkrijgt een centrale plek op de locatie en huisvest circa 25 huurappartementen. Annex aan het Landhuis wordt het zogenaamd ‘Koetshuis’ gerealiseerd met circa 17 huurapparte-menten. Aan de rand van de locatie worden daarbij de zogenaamde ‘Hofjeswoningen’, bestaande uit 14 grondgebonden huurwoningen, ontwikkeld. Hiermee komt het totaal op maximaal 61 huurapparte-menten in het kader van ‘scheiden van wonen en zorg’. Als centraal voorzieningen centrum wordt het bestaand zorgcentrum gedeeltelijk gerenoveerd en aangebouwd. Dit zogenaamd Centrumgebouw huisvest vervolgens 32 verpleeghuisplaatsen (in de vorm van een viertal kleinschalige groepswonin-gen) en de algemene (welzijns)voorzieningen voor de gehele locatie. Voor deze herontwikkeling wordt een wijzigingsprocedure bestemmingsplan doorlopen.

Onze dienstverlening bij dit project strekt zich uit van het opstellen van het strategisch vastgoedplan tot en met de begeleiding | sturing en coördinatie van het gehele ontwerpproces en aansluitend op basis van de bestekken de coördinatie van het projectteam. In gezamenlijkheid met de gecontracteerde uitvoerende partijen wordt een succesvol projectresultaat bereikt. Een, tot in alle details, uitgewerkt faseringsplan ligt ten grondslag aan de uitvoering. De huidige bewoners kunnen hierdoor blijven wonen en gebruik maken van alle aanwezige faciliteiten tijdens de realisatie-fase. Na oplevering van de (deel)projecten, worden de bewoners naar hun geheel nieuw (huur)appartement verhuisd.