Stichting J.A.B.C. beth shalom is een multifunctioneel zorg- en verpleegcentrum voor joodse ouderen. Het biedt verzorging, verpleging en huisvesting aan ongeveer 350 bewoners. beth shalom beschikt over twee locaties, één in Buitenveldert en één in Amstelveen. beth shalom heeft naast een wijkgebonden ook een landelijke functie.

Dit referentieproject behelst een gebouw-analyse voor het zorgcentrum beth shalom Buitenveldert. Het zorgcentrum biedt huisvesting aan 137 appartementen voor langdurig of kortdurend verblijf zoals revalidatie na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. Tevens biedt het centrum plek aan 30 bewoners op de verpleegafdeling.

De locatie ondervindt leegstand, mede als gevolg van veranderende regelgeving in de zorgsector (scheiden van wonen en zorg). Ons bureau is gevraagd om de huidige leegstand, het ruimtegebruik en de bezettingsgraad per ruimte in kaart te brengen. De bevindingen van dit onderzoek, tezamen met de aanwezige strategische visie van beth shalom, heeft geleid tot het aandragen van verscheidene oplossingsrichtingen die op korte termijn kunnen worden doorgevoerd, zodat het bestaande zorgcentrum efficiënter en doelmatiger wordt gebruikt. Deze oplossingsrichtingen zijn vervolgens vertaald in een zevental scenario's. De financiële doorrekeningen per scenario zijn uitgevoerd, de zeven scenario's zijn verder geanalyseerd en met elkaar vergeleken. De daarbij voortvloeiende conclusies en aanbevelingen zijn het projectresultaat van ons onderzoek.

Onze belangrijkste dienstverlening bij deze opdracht is de vastgoedanalyse van het bestaand zorgcentrum en het creatief en pragmatisch aandragen van oplossingsrichtingen, zodat op korte termijn een positiever bedrijfsresultaat behaald wordt. De directe samenwerking en overlegstructuur met de toenmalige (interim) bestuurder heeft ertoe geleid dat het uitvoeren van het onderzoek zelf, de verwerking van alle verkregen onderzoeksgegevens en het uiteindelijke projectresultaat snel en efficiënt aan de zorgorganisatie kon worden gecommuniceerd.